TRA CỨU THÔNG TIN VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ


Đối với sinh viên tốt nghiệp trước năm trước 5/2018.

Vui lòng tra cứu thông tin văn bằng tại: https://dttc.haui.edu.vn/vn/s/sinh-vien/tra-cuu-van-bang